Zyýanly programma üpjünçiligini we spamy duruzmagyň hileleri - Semalt hünärmeni

Açylýan poplar we spam, häzirki internet ulanylyşynda adaty bir duşuşyk. Açylýanlar belli bir sebäp we sebäp bolan kanuny kompaniýalardan gelip biler. Şeýle-de bolsa, käbir pop-uplar zyýanly programma üpjünçiliginden ýa-da ulgamda bar bolmagy mümkin käbir Troýan görnüşlerinden gelip biler. Çeşmesi haýsy bolsa-da, pop-uplary seresaplylyk bilen dolandyrmaly. Olaryň käbiri pidanyň garşysyna köp sanly erbet işleri edip bilýän wiruslary öz içine alyp biler.

Beýleki tarapdan, Nik Chaykovskiy, ýokary derejeli müşderi üstünlik Semalt , bu spam poçta ulanyjylarynyň köplügini ýüzbe umumy bir mesele döwletlerde. Spam habarlary pidanyň erbet niýeti bolan adamlardan gelip çykýar. Köplenç spamda e-poçtalarynda bar bolan Troýanlar we beýleki zyýanly baglanyşyklar bar. Beýleki ýagdaýlarda adamlar pidanyň kompýuterini ogurlamak we maglumatlaryny dolandyrmak üçin spamly habarlary iberýärler.

Zyýanly programma pop-uplary we spam nähili işleýär

Zyýanly programma üpjünçiligi hatda spam e-poçta salgysynda hem bolup biler. Beýleki ýagdaýlarda, kompýuterde eýýäm bar bolan käbir zyýanly programma üpjünçiligi beýleki pop-poplara sebäp bolup biler. Zyýanly programma üpjünçiligi, e-poçta habar bölüminde bolup bilýän kod hem bolup biler. Mundan başga-da, spam hatlary öz ulgamlaryny ýerine ýetiriş usullary bilen zyýanly programma üpjünçiligini döredip biler. Mysal üçin, Microsoft Outlook ulanyjylary kodlarynda bar bolan suratlary gözden geçirenlerinde haker hüjümine sezewar bolup bilerler.

Açylýan düwmä basmak, içaly programma üpjünçiligini gurmagy aňladyp biler. Açylýan poplar dürli ýollar bilen gelip bilerler. Mysal üçin, ekranlarda tost habarnamasy ýaly ýalpyldap bilerler; Syçan kursoryny menýudan süýşüreniňizde ýa-da köpçülikleýin çykýan mahabat hüjüminde derrew görkezip bilerler. Birnäçe mahabaty görkezip biler. Zyýanly programma üpjünçiliginiň haýsy görnüşi bolsa, ony basmazlyk zerurdyr. “Troýan” düwmesine basmak, köp haklary ýerine ýetirip bilýän dürli skriptleri döredip biler.

Zyýanly programma üpjünçiliginiň öňüni almagyň ýollary

E-poçta bilen iş salyşanyňyzda howpsuzlygy üpjün etmek möhümdir. Mysal üçin, düşnüksiz çeşmelerden haýsydyr bir goşundy ýa-da tekst habarlaryny açmazlyk möhümdir. Mundan başga-da, käbir iberijiler iň köp e-poçta üpjün edijilerine mälim meşhur aldawçylardyr. Çalt wagt tekliplerini kabul etmäň, şeýle hem çalt shemalara baý boluň. Bu kiber jenaýatçylaryň adamlary tutmak üçin ulanýan käbir arzan usullary. Netijede, abunalykdan çykmak düwmesi ýaly spam hatlarynda bar bolan baglanyşyklara basmaň. Bu ýalňyşlyk, hakerlere e-poçtaňyzyň dogrudygyny tassyklaýar, mundan beýläk hüjümler üçin gapylary açýar.

Açylýan poplaryň we olaryň zaýalanmagynyň öňüni almak

Açylýanlaryň köpüsi käbir içaly programma üpjünçiliginiň täsiri sebäpli gelýär. Netijede, pop-poplary döredip biljek içaly programma üpjünçiliginiň käbirini ýok etmek möhümdir. Mysal üçin, açylan düwmä basmakdan gaça duruň. Closeapmak düwmesine basyp, bir çykýan penjäni ýapmaga synanyşmaň. Munuň ýerine ulgam ulgamyndan ýatyryň.

Operasiýa ulgamyny, şeýle hem içaly programma üpjünçiligini täzelemek köp üstünlik gazanyp biler. Mysal üçin, içaly programma üpjünçiligi ulgamdaky käbir wiruslary saklap biler. Şeýle hem brauzeriň howpsuzlyk sazlamalaryny köpeltmek möhümdir. Howpsuzlygy aýdyň bolmadyk web sahypalaryndan uzak durmak, birini zyýanly programma hüjümlerinden halas edip biler.